Nasi Autorzy

Dante Alighieri

(1265 – 1321)

Urodził się we Florencji, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Od wczesnej młodości dzielił swoje życie pomiędzy działalność polityczną i twórczość literacką. W roku 1302 zmuszony został do emigracji. Dużo podróżował po Europie i pisał kolejne utwory. Boską Komedię rozpoczął pisać w 1307 roku. Dante zyskał miano ojca języka włoskiego i największego poety Półwyspu Apenińskiego. Zmarł na wygnaniu w Rawennie, pełen goryczy na skutek rozłąki z rodziną i ojczystą Florencją.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Św. Augustyn

(354 – 430)

Początkowo był zwolennikiem manicheizmu. Po wyjeździe z Afryki do Rzymu i Mediolanu nawrócił się na katolicyzm. W 387 roku przyjął chrzest, w 391 święcenia kapłańskie, a w 396 otrzymał sakrę biskupią w Hipponie (w Afryce Pn.). Augustyn ogłoszony ojcem i doktorem Kościoła zapisał się jako jeden z najoryginalniejszych i twórczych pisarzy chrześcijańskich.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Marek Aureliusz

(121 – 180)

Urodził się w rodzinie zamożnych patrycjuszy rzymskich, pochodzenia hiszpańskiego, zasłużonych w służbie Cesarstwu. Otrzymał znakomite wykształcenie. W roku 161 został cesarzem rzymskim. Pomimo, iż w czasie jego rządów Cesarstwo gnębiły wojny, zarazy i klęski żywiołowe, cesarz-filozof zyskał u potomnych opinię mądrego i sprawiedliwego władcy. Rozmyślania stanowią jedno z najznakomitszych świadectw filozofii stoickiej. W jej duchu żył i postępował.

Książki autora w naszym wydawnictwie

George Berkeley

(1685 – 1753)

Po ukończeniu studiów teologicznych w Dublinie w roku 1707 przyjął święcenia kapłańskie i został duchownym anglikańskim. W roku 1734 objął biskupstwo w Cloyne w Irlandii.
Najważniejsze dzieło filozoficzne, Traktat o zasadach poznania ludzkiego ogłosił w roku 1710, jego wersja popularna, czyli Trzy dialogi miedzy Hylasem a Filonousem ukazały się trzy lata później. System Berkeleya stanowił dość niezwykłe połączenie, panującego wówczas na Wyspach Brytyjskich, empiryzmu z radykalnym immanentyzmem metafizycznym. Dowodził, iż świat materialny nie istnieje, stanowi jedynie zespół wrażeń postrzegającego podmiotu. Rzeczywistość przedmiotowa jest tylko wytworem idei poznającego umysłu.
Posiadał wszechstronną wiedzę i odwagę w głoszeniu swoich przekonań. Wykorzystywał ją zarówno w propagowaniu swojej filozofii, w pracy pedagogicznej i duszpasterskiej, jak również w zwalczaniu deizmu i ateizmu. Angażował się w pracy misjonarskiej (przebywał na placówce w latach1729 – 1731). Podsumowaniem polemik Berkeleya z poglądami ateuszy była książka Alciphron (1732).

Książki autora w naszym wydawnictwie

Mikołaj Bierdiajew

(1874 – 1948)

Po okresie fascynacji marksizmem zostaje jego krytykiem i wyznawcą światopoglądu chrześcijańskiego. W 1922 roku, z grupą intelektualistów, zostaje wydalony z Rosji. Osiedla się w Paryżu. Bierze aktywny udział w życiu intelektualnym, wydaje czasopismo religijno-filozoficzne Put`, zakłada Akademię Religijno-Filozoficzną, współpracuje ściśle z francuskimi personalistami. Uważany jest za najwybitniejszego myśliciela rosyjskiego XX wieku. Autor 43 książek i 440 artykułów.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Bernard Bolzano

(1781 – 1848)

Urodził się w Pradze, gdzie na Uniwersytecie Karola studiował filozofię, matematykę i teologię. W roku 1805 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1805–1819 wykładał teologię na uniwersytecie. W roku 1819 dekretem cesarskim został pozbawiony katedry, możliwości wystąpień publicznych oraz publikacji za zbyt nowatorskie podejście do spraw religii i polityki. Od tego okresu datuje się jego intensywna praca badawcza i pisarska. Od roku 1815 Bolzano był członkiem Czeskiej Akademii Nauk, gdzie w latach 1841–1948 zajmował stanowiska kierownicze w sekcjach matematycznej i filozoficznej.
Prekursor współczesnej matematyki i logiki, zasadniczo nie oddziaływał jednak bezpośrednio. Kilka dzieł wydali przyjaciele Bolzana jeszcze za jego życia (m.in. 1834 – anonimowe wydanie traktatu z teologii, 1837 – wydanie Teorii nauki), niektóre opublikowali pośmiertnie (m.in. 1851 – Paradoksy nieskończoności, wyd. polskie 1966), większość pozostała w rękopisach. Pełna edycja pism Bolzana zaczęła się ukazywać dopiero w roku 1969 (w tej chwili ok. 120 tomów). Prace matematyczne czeskiego naukowca zawierają nowatorskie koncepcje dotyczące analizy matematycznej i zbiorów nieskończonych (m.in. tzw. twierdzenie Bolzana-Weierstraßa, pojęcie zbieżności szeregów). W logice wyprzedził XX-wieczne sformułowania pojęć prawdy logicznej i wynikania; był rzecznikiem antypsychologizmu i arytmetyzacji matematyki.

Książki autora w naszym wydawnictwie

August Comte

(1798 – 1857)

Szkołę średnią ukończył w rodzinnym Montpellier. Po ukończeniu paryskiej Szkoły Politechnicznej był pierwszym w dziejach filozofem, który zdobył wykształcenie techniczne. Od 1826 roku w prywatnych wykładach rozpoczął propagowanie filozofii pozytywnej. W głównych założeniach odrzucała ona wszelką metafizykę, poznanie dotyczyło wiedzy dostępnej umysłowi oraz empirycznych faktów i ich wzajemnych związków (a nie ich przyczyn i istoty). Filozofia pozytywna powinna zajmować się tematami utylitarnymi i działaniami na rzecz polepszania życia. Duży wpływ na poglądy Comtea wywarły wydarzenia z życia osobistego: postępująca choroba psychiczna i śmierć ukochanej kobiety. Od 1845 roku filozof zapragnął stworzyć “religię ludzkości”, zastępującą dotychczasowe religie. Przedmiotem kultu byłaby ludzkość a kapłanami uczeni. Poglądy te przedstawił w czterotomowym “Systemie polityki pozytywnej” (1851-54). Najważniejszym dziełem Comtea jest sześciotomowy “Wykład filozofii pozytywnej” (1830-42), krótszym jego podsumowaniem jest “Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej (1844).

Książki autora w naszym wydawnictwie

Marek Tulliusz Cyceron

(106 – 43 przed Chrystusem)

Potomek starego rodu szlacheckiego. Otrzymał znakomite wykształcenie. Pełniąc stanowiska publiczne wsławił się uczciwością, bezinteresownością i patriotyzmem. Cyceron wywarł ogromny wpływ na dzieła wielu chrześcijańskich pisarzy starożytnych i średniowiecznych, nie tylko dzięki twórczości pisarskiej, ale także poprzez postawę życiową. Będąc wielkim humanista i wyznawcą filozofii stoickiej żył i umarł w zgodzie ze swoimi ideałami.

Książki autora w naszym wydawnictwie

René Descartes

(1596 – 1650)

Pierwsze nauki pobierał w szkole jezuickiej. Po przyjeździe do Paryża podjął gruntowne studia matematyczne. W młodości badania naukowe przeplatał życiem towarzyskim i dworskim, podróżami, wyprawami wojennymi (brał udział w wojnie 30-letniej). W roku 1629 osiadł w Niderlandach gdzie pogrążył się całkowicie w pracy naukowej i pisarskiej. Był znany ze swej skromności, oddany nauce i poszukiwaniu prawdy.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Elred z Rievaulx

(ok. 1110 – 1167)

Nazywany przez współczesnych św. Bernardem Północy, Elred z Rievaulx urodził się w Hexham, na pograniczu Anglii i Szkocji. Początki swojej edukacji otrzymał w rodzinnym domu w Hexham, później w szkole benedyktyńskiej w Durham, a dalszą formację intelektualną otrzymał na dworze króla szkockiego Dawida I. Prowadził wówczas dość swobodne życie, bogate w różnego rodzaju związki emocjonalne i robił szybką karierę jako zaufany króla, dochodząc do funkcji majordomusa lub ekonoma. W 1133 r. na polecenie króla udał się z misją dyplomatyczną do arcybiskupa Yorku, Thurstana. Przy tej okazji odwiedził po raz pierwszy Rievaulx, w którym w 1132 r. zamieszkało pierwszych 12 mnichów cysterskich. Niespodziewanie zdecydował się pozostać wśród nich na zawsze i rozpoczał swój nowicjat. Od roku 1147, aż do śmierci pełnił w Rievaulx funkcję opata.
Odgrywał znaczącą rolę w życiu kościelnym i politycznym Anglii i Szkocji. Pozostawił sporo pism, spośród których najważniejsze to: Speculum caritatis i Przyjaźń duchowa. Wygłaszał również liczne kazania do swoich braci (Sermones).

Książki autora w naszym wydawnictwie

Johann Gottlieb Fichte

(1762 – 1814)

Urodził się w rodzinie włościańskiej. Odkrycie filozofii Kanta zapoczątkowało niezwykle twórczy etap w jego życiu. W roku 1794 obejmuje katedrę filozofii na Uniwersytecie w Jenie. Tam też powstaje pierwszy zarys teorii wiedzy, która modyfikowana do końca życia, stanowiła istotę systemu fichteańskiego. Polegała ona głównie na przezwyciężeniu kantowskich antynomii: rozumu teoretycznego i praktycznego, świata zjawiskowego i rzeczy samych w sobie, przedmiotu i podmiotu poznania. W efekcie Fichte doszedł do uznania indywidualnego “Ja”, ewoluującego do “Ja” absolutnego, stanowiące podstawę bytu i nadające mu sens w dialektycznym procesie działania. W roku 1799 przenosi się do Berlina, gdzie czynnie uczestniczy w życiu literackim i politycznym. W okresie wojen z Napoleonem wygłasza Mowy do narodu niemieckiego, w których postuluje odrodzenie moralne Niemiec. Teksty te spowodowały okrzyknięcie go ojcem niemieckiego nacjonalizmu. Po powstaniu w Berlinie uniwersytetu, w 1809 roku zostaje jego pierwszym rektorem.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Franz Kafka

(1883 – 1924)

Pisarz niemieckojęzyczny o korzeniach żydowskich, związany z Pragą; jeden z najwybitniejszych prozaików XX wieku; autor znakomitych i poczytnych opowiadań i powieści, a także – aforyzmów, dzienników i listów. W życiu osobistym doświadczał licznych udręk (m.in. konflikt z ojcem, nieudana próba zawarcia związku małżeńskiego, śmiertelna choroba). Mimo że ukończył studia prawnicze i pracował jako urzędnik w towarzystwie ubezpieczeniowym, to jednak prawdziwym jego powołaniem była twórczość literacka, którą traktował jako świadomy egzystencjalny wybór, będący wynikiem wnikliwego oglądu (i osądu) otaczającej go rzeczywistości. Zdaniem Kafki żyjemy wszakże w „świecie kłamstwa”, a twórczość literacka winna być swego rodzaju „wyprawą do prawdy”.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Immanuel Kant

(1724 – 1804)

Całe życie spędził w Królewcu. Życie i działalność naukową związał z karierą akademicką. W 1770 roku został profesorem logiki i metafizyki na tamtejszym uniwersytecie. W swojej etyce reprezentował rygoryzm moralny oparty na wywiedzionym a priori nakazie postępowania, zwanym imperatywem kategorycznym. Filozofia Kanta wywarła ogromny wpływ na filozofię europejską.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Søren Kierkegaard

(1813 – 1855)

Filozof i teolog duński. Zapoczątkował nowy nurt w filozofii europejskiej, zwany egzystencjalizmem. Pogłębił rozumienie egzystencjalnego chrześcijaństwa, reflektując nad fundamentalnym pytaniem: co to znaczy stawać się chrześcijaninem. Oddziałał dopiero w XX wieku.

Książki autora w naszym wydawnictwie

W. Julian Korab-Karpowicz

(1953)

Filozof polityki, historyk myśli politycznej, politolog, dyplomata, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie. Doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego. Doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były wiceprezydent Gdańska i ekspert Komisji Europejskiej. Wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych. Autor wielu prac naukowych z zakresu filozofii i myśli politycznej.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Józef Ignacy Kraszewski

(1812 – 1887)

Prozaik, poeta, dramaturg, tłumacz, krytyk literacki, dziennikarz, publicysta, edytor, bibliofil, historyk, etnograf, podróżnik, działacz społeczno-polityczny… Człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach i niespożytych siłach. Wielki erudyta, płodny pisarz, oddany „sprawie polskiej” patriota. Nieprzypadkowo nazywany był „człowiekiem-instytucją”. Również wśród potomnych szybko zdobył należne uznanie, przede wszystkim jako znakomity beletrysta. Jego imponująca spuścizna piśmiennicza liczy około pół tysiąca tomów! Oprócz wielu tekstów o tematyce „współczesnej”, podejmujących ważką problematykę obyczajową, społeczną i polityczną, Kraszewski jest też autorem ponad dziewięćdziesięciu utworów literackich – powieści, opowiadań, gawęd – składających się na zbeletryzowaną historię Polski. Ta część jego dorobku, będąca unikatem na skalę nie tylko krajową, do dziś budzi żywe zainteresowanie wśród czytelników, poszukujących – z jednej strony – sugestywnej i klarownej wizji naszych narodowych dziejów, z drugiej zaś – ciekawych i wciągających, pełnych dramatycznych napięć, wątków fabularnych. Powieści historyczne Kraszewskiego z całą pewnością odpowiadają w tym zakresie oczekiwaniom szerokiego grona odbiorców.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Gustaw Le Bon

(1841 – 1931)

Francuski lekarz, antropolog, socjolog, filozof i podróżnik. Uznawany za prekursora psychologii społecznej oraz jednego z głównych przedstawicieli irracjonalistycznego psychologizmu w socjologii. Wyjaśniał zjawiska społeczne i polityczne za pomocą analizy psychologicznej zachowania ludzkich zbiorowości („tłumów”). Na przełomie XIX i XX wieku, ukazało się jego najważniejsze dzieło Psychologia tłumu (1895). Postawił w nim proroczą tezę, że procesy polityczne zostaną zdominowane przez tłumy działające emocjonalnie, kierując się instynktem i popędami. Nawet silna jednostka stając się częścią tłumu, psychicznie zatraca swoją osobowość i poddaje się sugestywnemu irracjonalizmowi oddziaływania „duszy tłumu”. Założyciel serii wydawniczej „Bibliothčque de Philosophie scientifique”. Z dzieł autora w języku polskim ukazały się jeszcze: Psychologia rozwoju narodów, Psychologia wychowania i Psychologia socjalizmu.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Gottfried Wilhelm Leibniz

(1646 – 1716)

Urodził się w Lipsku w rodzinie z tradycjami naukowymi. Swoje talenty realizował nie tylko w zakresie szeroko pojętej nauki, ale również w polityce i dyplomacji, organizacji nauki ( założył Akademię Nauk w Berlinie), reformowaniu oświaty itp. Już za życia uznany został za osobistość wyjątkowo wszechstronną i oryginalną – ostatnią w dziejach, ogarniającą całość ówczesnej nauki.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Niccolo Machiavelli

(1469 – 1527)

Historyk, filozof i dyplomata, jeden z czołowych pisarzy politycznych renesansu. Pełnił urząd sekretarza we władzach Republiki Florenckiej, brał udział w misjach dyplomatycznych oraz zreorganizował armię republikańską. Po powrocie do władzy Medyceuszy w 1512 roku, został odsunięty od udziału w życiu politycznym. Zajął się działalnością pisarską. Filozofia polityczna, którą głosił za główny motyw ludzkich działań uznawała żądze władzy i posiadania. Skuteczne zdobywanie i sprawowanie władzy wymaga stosowania wszelkich dostępnych metod, nie wyłączając oszustw i morderstw, w imię zasady „cel uświęca środki”. Doktryna Machiavellego umieściła sferę polityki poza dobrem i złem, poza zasadami etyki. Złowieszczej trafności jego teorii doświadczyły pokolenia wszyst­kich epok, a zwłaszcza wieku XX. Najważniejsze dzieła: Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza (1531), Książę (1532) i Historie florenckie (1532).

Książki autora w naszym wydawnictwie

Nicolas de Malebranche

(1638 – 1715)

Urodził się w Paryżu, w rodzinie arystokratycznej. Z powodu słabego zdrowia naukę pobierał w domu. W roku 1660 wstąpił do Zgromadzenia Oratorian, poświęcającego się szczególnie studiom teologicznym. Był ENGINEm filozofa-samotnika oddanego bez reszty dociekaniom naukowym. W swojej filozofii starał się pogodzić spirytualizm augustiański z kartezjańskim racjonalizmem. Głosił okazjonalizm, czyli pogląd, iż jedynie Bóg jest przyczyną wszelkich zmian zachodzących w rzeczach stworzonych, tj. w materii i duszy. Przy okazji zmian zachodzących w materii Bóg dokonuje zmian w duszy i odwrotnie, zmiany w duszy – z Bożej inspiracji – przekształcają materię. Poznajemy idealne obrazy rzeczy, które istnieją w Bogu. Rzeczy skończone nie posiadają samoistnego bytu, gdyż są tylko fragmentami pierwotniejszej od nich nieskończoności. Najważniejsze dzieła: O poszukiwaniu prawdy (1674-1675), Traktat o naturze i łasce (1680), Traktat o moralności (1683), Medytacje chrześcijańskie i metafizyczne (1683), Dialogi o metafizyce i religii (1688), Dialogi o śmierci (1696).

Książki autora w naszym wydawnictwie

Monteskiusz

(1689 – 1755)

Urodził się w rodzinie szlacheckiej w okolicach Bordeaux. Dzięki swej twórczości zyskał rozgłos jako teoretyk państwa i prawa, znawca prawa karnego i konstytucyjnego, historyk i pisarz polityczny. Praca nad, wydanym w 1748 roku, O duchu praw zajęła Monteskiuszowi blisko 20 lat.

Friedrich Nietzsche

(1844 – 1900)

Urodził się w rodzinie przestrzegającej surowych zasad moralnych i religijnych, której korzenie wywodziły się z polskiej szlachty. W latach 1867-1879 był profesorem filologii klasycznej na uniwersytecie w Bazylei. Po ustąpieniu z katedry rozpoczął tułacze życie pisząc w osamotnieniu swe kolejne dzieła. Niezwykle utalentowany literacko, wielki buntownik wobec epoki, w której przyszło mu żyć i ofiara choroby umysłowej spowodowanej m.in. antynomią głoszonych poglądów. Bunt Nietzschego to rewolucja silnej i twórczej jednostki („nadczłowieka”) w przeciwieństwie do jałowej egzystencji niewolniczego i ciemnego tłumu, bunt przeciwko zakłamanej stadnej moralności, obłudnej religijności, filisterstwu kultury mieszczańskiej. Najważniejsze dzieła: Narodziny tragedii (1869), Ludzkie, arcyludzkie (1878), Jutrzenka (1881), Tako rzecze Zaratustra ( 1883-84), Poza dobrem i złem (1886), Z genealogii moralności (1887).

Książki autora w naszym wydawnictwie

Platon

(427 – 347 przed Chrystusem)

W dwudziestym roku życia został uczniem Sokratesa. Po jego tragicznej śmierci w 399 roku, opuścił Ateny. Wiele podróżował i rozpoczął pisanie dialogów, w których żarliwie bronił pamięci zmarłego mistrza. W roku 385 założył w Atenach szkołę filozoficzną, zwaną Akademią. Miała ona na celu przygotowanie miłośników mądrości i cnoty do rządzenia idealnym państwem. Przetrwała ona 900 lat, do VI wieku po Chrystusie.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Paul Ricoeur

(1913 – 2005)

Urodził się w 1913 roku w Walencji. Studia filozoficzne na Sorbonie ukończył w 1935 roku. Przed wybuchem wojny był nauczycielem filozofii w szkole średniej. Powołany do wojska dostaje się do niewoli niemieckiej, w której przebywa do wyzwolenia Francji. Po wojnie wykłada na uniwersytetach w Strasburgu, Paryżu, Chicago i Toronto. W swoim życiu i filozofii akcentuje przywiązanie do religii chrześcijańskiej, angażuje się aktywnie w pracach francuskiego Kościoła protestanckiego. Wychodząc od fenomenologii (E. Husserla) i filozofii egzystencji (G. Marcela i K. Jaspersa), za pomocą hermeneutyki, odrzuca konstrukcję systemową, na rzecz uprawiania fenomenologii religii, lingiwstyki, psychoanalizy i egzegezy biblijnej. „Przewrót” hermeneutyczny, którego jest jednym z autorów, wyznaczył nową drogę filozofii, która powinna być refleksją opartą na doświadczeniu historycznym i spełniającą konkretne egzystencjalne funkcje. Hermeneutyka Ricoeuera bada uniwersalną strukturę semantyczną symbolu, w takich dziedzinach jak, język pragnień, symbolika zła, dzieła wyobraźni poetyckiej.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Jean Jacques Rousseau

(1712 – 1778)

Urodził się w ubogiej rodzinie w Genewie. W młodości prowadził awanturniczy tryb życia, zaniedbując wykształcenie. Jego trudny i pełen sprzeczności charakter obrazują Wyznania (1766), napisane już po osiągnięciu wysokiej pozycji w paryskim światku literacko-politycznym. Talent i znakomite pióro sprawiły, iż jego pierwsze dzieło napisane na konkurs Akademii w Dijon (1749) przyniosło mu ogromny rozgłos i sławę. Odpowiadając negatywnie na postawione pytanie Czy nauki i sztuki przynoszą pożytek ludzkości?, Rousseau twierdził, że rozwój cywilizacji pogłębia upadek zasad moralnych i uczuć. Propagował powrót do natury, indywidualne traktowanie każdego człowieka, zarówno w procesie wychowania jak i w ustroju społecznym. Swoje republikańskie przekonania wyraził w Umowie społecznej (1762), a teorie wychowawcze w Emilu, czyli o wychowaniu (1762). Zrywając krótką współpracę z Encyklopedystami piętnował w swych dziełach oświeceniowy zachwyt nad możliwościami ludzkiego umysłu, wiarę w nieograniczony postęp i potęgę państwa opiekuńczego, odbierającego jednostce wolność.

Artur Schopenhauer

(1788 – 1860)

Urodził się w Gdańsku, w rodzinie kupieckiej. Studiował w Getyndze oraz Berlinie, gdzie od roku 1819 rozpoczął wykłady na tamtejszym uniwersytecie. Nie uzyskawszy uznania dla swych poglądów – w walce ze zwolennikami heglizmu – porzucił pracę na uczelni i przeniósł się, w 1831 roku, do Frankfurtu nad Menem. Spędził tam resztę życia, rozgoryczony brakiem zrozumienia dla swojej oryginalnej filozofii, poświęcił się m.in. studiom nad buddyzmem i działalności pisarskiej. Głosił pesymistyczną nieuchronność ludzkiego cierpienia spowodowaną wszechpotężnym działaniem woli, będącej istotą rzeczywistości. W zmaganiach z cierpieniem i złem moralnym, antidotum stanowiło wyrzeczenie się pożądań i ograniczenie potrzeb, wyobcowanie się ze społeczeństwa, etyka współczucia i kontemplacja piękna. Najważniejsze prace: Czworaki korzeń zasady racji dostatecznej (1813), Świat jako wola i przedstawienie (1819), O wolności ludzkiej woli (1839), O podstawie moralności (1840), Parerga i Paralipomena (1851).

Książki autora w naszym wydawnictwie

Włodzimierz Sołowjow

(1853 – 1900)

Urodził się w rodzinie inteligenckiej, przywiązanej do tradycji prawosławnej. Ojciec był profesorem Uniwersytetu Moskiewskiego, członkiem Petersburskiej Akademii Nauk i autorem wielotomowej historii Rosji. Sołowjow był człowiekiem niezwykle religijnym, mistykiem, mnichem bez habitu. Jednocześnie filozofem, wszechstronnie wykształconym i poszukującym sensu wiary i sensu życia w wielu dziedzinach nauki. Oryginalny system religijno-filozoficzny, który stworzył, stawiał na centralnym miejscu absolut, poznawalny jedynie w tzw. poznaniu całkowitym będącym syntezą poznania mistycznego, naukowego i filozoficznego. Konsekwencją tych poglądów był postulat stworzenia tzw. wolnej teozofii: wiedzy powstałej z połączenia teologii, filozofii i innych nauk oraz tzw. wolnej teokracji: zjednoczenie Kościołów prawosławnego, katolickiego i protestanckiego w ramach jednej monarchii. Uznany został za najwybitniejszego filozofa rosyjskiego XIX wieku. Koncepcje estetyczne i twórczość poetycka sytuują Sołowjowa w głównym nurcie rosyjskiego symbolizmu. Najważniejsze dzieła: Istoria i buduszcznost` tieokratii (1887), La Russie et l` Eglise universelle (1889), Stichotworienia (1891).

Książki autora w naszym wydawnictwie

Benedykt Spinoza

(1632 – 1677)

Urodził się w rodzinie żydowskiej osiadłej w Niderlandach. Oskarżony o panteizm i ateizm został w 1656 roku wykluczony z gminy. Pracował w samotności, rzadko kontaktując się z niewielkim gronem przyjaciół i wyznawców. Prawdziwy mędrzec-filozof, skromny i pogodny, bezinteresownie poświęcił swoje życie wiedzy. Zarabiał na życie szlifowaniem szlachetnych kamieni.

Lew Isaakowicz Szestow

(1866 – 1938)

Lew Szestow, właśc. Lew Isaakowicz Szwarcman. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej. W Kijowie, Moskwie i Berlinie studiował matematykę i prawo; nie odebrał akademickiego wykształcenia filozoficznego. W latach 1896–1914 podróżował po Europie, na dłużej zatrzymał się we Włoszech i Szwajcarii. Pomiędzy rokiem 1914–1920 mieszkał w kraju, rewolucję lutową przeżył w Moskwie. W tym czasie pracował m.in. jako wykładowca na uniwersytecie w Kijowie. W roku 1920 opuścił komunistyczną Rosję, w której jego poglądy były źle widziane. Początkowo zamieszkał w Genewie, później, tj. w 1921 r. przeniósł się do Paryża, w którym natychmiast zdobył rozgłos. Został profesorem slawistyki na Sorbonie – w latach 1922–1936 wykładał tam także filozofię. Był to czas wytężonej pracy pisarskiej, dzięki której Szestow obok Kierkegaarda, stał się jednym z najważniejszych inicjatorów egzystencjalizmu chrześcijańskiego. Jego twórczość obejmuje kilkaset arty­kułów i kilkanaście książek, które po dziś dzień cieszą się dużym uznaniem.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Paul Tillich

(1886 – 1965)

Uważany jest za jednego z najwybitniejszych niemieckich teologów protestanckich XX wieku. Całe swoje życie i działalność naukową związał z karierą akademicką. Wykładał teologię i filozofię na uniwersytetach w Marburgu, Dreźnie i Frank­furcie nad Menem. W roku 1933 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W la­tach 1933-1955 był profesorem Columbia University w Nowym Yorku, od roku 1955 do 1962 wykładał na Uniwersytecie Har­varda w Cambridge, a pod koniec życia na Uniwersytecie w Chicago. Stworzył system teologii filozoficznej oparty na tzw. metodzie korelacji: Filozofia stawia problemy ontologiczne opierając się na analizie egzystencjalnej sytuacji człowieka, natomiast teologia udziela na nie odpowiedzi wskazując na Jezusa jako Chrystusa stanowiącego źródło odnowionego życia. Najważniejsze prace: The Interpretation of History (1935), The Protestant Era (1948), Teologia systematyczna t. I-III (1951-1963), Męstwo bycia (1952, wyd. pol. 1983), Dynamika wiary (1957, wyd. pol. 1987), Theology of Culture (1959), A History of Christian Thught (1967).

Książki autora w naszym wydawnictwie

Św. Tomasz z Akwinu

(1225 – 1274)

Naukę rozpoczął, jako oblat, w klasztorze benedyktynów na Monte Cassino. W 1244 wstąpił do zakonu dominikanów. Jako uczeń kolegium dominikańskiego w Paryżu i Kolonii kształcił się pod kierunkiem Alberta Wielkiego. Wykładał teologię na Uniwersytecie Paryskim. Św. Tomasz uznany został za jednego z najwybitniejszych teologów i filozofów chrześcijańskich. Doktryna, którą stworzył, wywarła ogromny wpływ na naukę Kościoła katolickiego. Po śmierci w roku 1274, uznany został doktorem Kościoła, a w roku 1323 kanonizowany.

Książki autora w naszym wydawnictwie

Miguel de Unamuno

(1864 – 1936)

Urodził się w Bilbao, w baskijskiej rodzinie katolickiej. W roku 1884 ukończył studia w Madrycie uwieńczone doktoratem z filozofii i literatury. Karierę naukową związał z uniwersytetem w Salamence, gdzie wykładał język grecki i literaturę hiszpańską. w roku 1901 został rektorem. W ciągu całego życia wykazywał polityczne zaangażowanie, występując często w opozycji do panującego reżimu. W latach 1924- 1930 zmuszony był udać się na emigrację do Francji. Unamuno uznany został za jednego z prekursorów chrześcijańskiego egzystencjalizmu i personalizmu. Jego zdaniem filozofia powinna wyrażać radość życia człowieka skazanego dylemat wyboru pomiędzy intelektem a wiarą. W dziełach filozoficznych: O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów (1913) i Agonii chrystianizmu (1931) odrzucił możliwość racjonalnego uzasadnienia wiary. Dręczony obsesją utraty wiary i jej poszukiwaniem, doznając często załamania nerwowego – uosabiał człowieka rozdartego egzystencjalnymi sprzecznościami – opisywanego w swoich pismach.
Unamuno był również cenionym literatem, prekursorem współczesnej powieści, autorem esejów, dramatów i poezji. Wywarł duży wpływ na życie intelektualne Hiszpanii.

Książki autora w naszym wydawnictwie