Opis produktu

Ze Wstępu tłumaczki:
Żywe interesowanie się rozmaitymi przejawami życia naukowego i praktycznego jest cechą charakterystyczną autora Trzech dialogów. Pomimo że przedstawiciele filozofii angielskiej nie zamykają się zazwyczaj w kole zagadnień teoretycznych, lecz sięgają i do życia praktycznego, szukając tu bądź sprawdzianu dla swych teorii, bądź też pola ich zastosowania, to przecież Berkeley im przewodzi i sam oświadcza w przedmowach do swych pism (zarówno w The principles, jak i w Three dialogues), że celem jego dociekań filozoficznych jest życie praktyczne. Według jego słów, chodzi mu o to, aby osiągnąć skrócenie nauki i uprzytomnienie wszechobecności Boga. Można by oba te cele określić jeszcze inaczej. Otóż Berkeleyowi szło o wytworzenie takiego stanowiska filozoficznego, które dawałoby najłatwiejszą odpowiedź na wszelkie pytania z zakresu poznania, narzucające się myślącemu człowiekowi. (…)