Zapowiedzi

W serii Biblioteka Historyczna

Mikäel Nichanian

Zniszczyć Ormian. Historia ludobójstwa

Termin wydania: sierpień 2020.

Historia XX wieku pamięta kilka aktów ludobójstwa noszących znamiona eksterminacji całych narodów. Pierwszym była zagłada Ormian rozpoczęta w 1915 r., którą autor książki Zniszczyć Ormian. Historia ludobójstwa, Mikaël Nichanian porównuje z Holokaustem. Nosiła znamiona czystek rasistowskich i religijnych, przeprowadzona została systematycznie i planowo, ofiarami byli chrześcijanie zamieszkujący Imperium Osmańskie, przede wszystkim Ormianie, ale także Grecy i Chaldejczycy. Sprzyjała jej trwająca wojna oraz młodoturecki nacjonalizm. Rzeź tureckich Ormian wiązała się także z niszczeniem i grabieżą mienia, dokonywanych w trakcie pacyfikacji przez funkcjonariuszy państwowych oraz muzułmańskich cywilów i sąsiadów ofiar. Autor, francuski historyk ormiańskiego pochodzenia, z naukową precyzją, posługując się bogatymi źródłami, relacjami i statystycznymi zestawieniami rysuje przed Czytelnikiem przerażający obraz dokonanego ludobójstwa około 1,5 mln ludzi. Turcja do dziś wypiera się tej zbrodni.

Gilbert Dahan

Intelektualiści chrześcijańscy wobec Żydów w średniowieczu

Termin wydania: sierpień 2020.

Chronologicznie monografia Gilberta Dahana, Intelektualiści chrześcijańscy wobec Żydów w średniowieczu obejmuje okres od roku 1096 (pierwsza wyprawa krzyżowa) kiedy po raz pierwszy doszło do masowych pogromów, do roku 1391, który autor przyjmuje za koniec rozkwitu judaizmu hiszpańskiego. Geograficznie praca obejmuje obszar: Włoch, Niemiec, Niderlandów, Francji, Anglii i półwyspu Iberyjskiego. Na tym obszarze wpływy Kościoła katolickiego były najsilniejsze, chrześcijaństwo krzepło, umacniały się więzi cywilizacyjne łacińskiej wspólnoty krzewione przez elity intelektualne. Treścią jest stosunek tych elit do Żydów, ulegający procesowi dynamicznej transformacji; początkowo akceptowani i traktowani w dysputach po partnersku (XII w.), później zaledwie tolerowani (XIII w.), w ostateczności potępiani i prześladowani (XIV w.). Autor, w oparciu o źródła, lokalizuje historycznie narodziny “problemu żydowskiego” w Europie Zachodniej, wskazuje gdzie powstał stereotyp Żyda jako intruza i wroga chrześcijan.

W serii Daimonion

Radosław Kuliniak, Mariusz Pandura

Jestem filozofem świata (Κόσμου φιλόσοφος έιμι).
Roman Witold Ingarden (1893-1970).
Część druga: lata 1939-1970.

Termin wydania: listopad 2020.

Druga część biografii Romana Ingardena Jestem filozofem świata (lata 1939-1970) omawia ciekawy, choć niełatwy etap w życiu filozofa. Wojna była czasem, w którym walka o przetrwanie własne i rodziny, pod dwoma okupacjami, stanowiło największe wyzwanie. Przebywał z rodziną we Lwowie, gdzie uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wojnie następuje zderzenie z komunistyczną rzeczywistością, walka o reaktywację ośrodków akademickich, czasopism i towarzystw filozoficznych, obrona autonomii polskiej nauki oraz dorobku szkoły Twardowskiego. Za walkę o prawdę spotkały go represje w latach 50-tych, został na kilka lat odsunięty od nauczania akademickiego.

Powstały wówczas bardzo ważne prace filozofa m. in.: Spór o istnienie świata t. I-III, Studia z estetyki t. I-III, Wykłady i dyskusje z estetyki, Z badań nad filozofią współczesną, Wstęp do fenomenologii Husserla, Wykłady z etyki i Książeczka o człowieku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w przekonaniu o wyjątkowości dzieła i postawy filozofa, ustanowił rok 2020 Rokiem Romana Ingardena.

W serii Biblioteka Europejska

Paul Tillich

Teologia kultury

Termin wydania: sierpień 2020

Paul Tillich w książce Teologia kultury konsekwentnie ukazuje istnienie religijnego wymiaru w wielu sferach aktywności kulturowej człowieka. Omawia religię w jej relacji do egzystencjalizmu, sztuki, psychoanalizy, nauki, edukacji i polityki. Sprzeciwia się duchowemu i intelektualnemu prowincjalizmowi poprzez porównanie kultur europejskiej z amerykańską, amerykańskiej z rosyjską, wreszcie filozofii i protestantyzmu z judaizmem. Książka przedstawia najważniejsze poglądy wielkich filozofów i teologów. Jej publikacja w USA stała się naukowym wydarzeniem.