Skip to content Skip to footer

Kant

Karl Jaspers

39,90 

Kup e-booka

Monografia Karla Jaspersa, Kant napisana została przez klasyka filozofii, ale też jednego z najwybitniejszych współczesnych znawców filozofii Kanta. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje poglądy ojca nowoczesnej filozofii, nie tylko niemieckiej; jest pracą z zakresu historii filozofii, których w swym dorobku Jaspers popełnił niewiele; większość jego dzieł jest bardzo obszerna, natomiast monografia o filozofie z Królewca zawiera kondensację opinii, sądów i własnych koncepcji autora. Rozprawa nie miała na celu popularyzację myśl Kantowskiej, adresowana jest do czytelników zaznajomionych z jego filozofią. Zawiera precyzyjną analizę i prezentację analityki transcendentalnej, swoistego serca Krytyki czystego rozumu. Autor wylicza też podstawowe nieporozumienia towarzyszące myśli Kantowskiej, od jej powstania aż po czasy mu współczesne. Czyni to z jego rozprawy pozycję bardzo istotną w literaturze Kantowskiej, a przekład prof. Mirosława Żelaznego zapełni istotną lukę w polskim piśmiennictwie filozoficznym. (Od redakcji)

Rozprawa Jaspersa stanowi jedno z nielicznych opracowań filozofii Kanta, w którym autor bezpośrednio dzieli się własnymi przemyśleniami o doktrynie królewieckiego filozofa. Przede wszystkim, stwierdza, błędne są wszelkie interpretacje, które próbują się tu doszukiwać prób budowania jakiejś metafizyki absolutystycznej, zwłaszcza zaś takie, które usiłują myśl Kanta o taką metafizykę wzbogacić. Filozofii transcendentalnej w metafizykę (a nawet w fizykę) zmienić się nie da. Refleksywność i samorzutność stanowią dwa koniecznie odrębne pnie poznania. Co prawda Jaspers nadał ostatniemu tomowi swej Filozofii tytuł Metafizyka, lecz chodzi tu o metafizykę różną nie tylko od tej, którą stworzył Baumgarten, lecz również od tej, którą znajdujemy w Prolegomenach do wszelkiej przyszłej metafizyki. Jaspers zdawał sobie sprawę, że dosięgnięcie transcendencji przez człowieka nie jest możliwe, uważał jednak, że sięganie ku niej odgrywa w ludzkim świecie bardzo ważną rolę. Dowodem na to są wszystkie nasze wyobrażenia, podpowiadające, na czym mógłby polegać kontakt z nią. Wyobrażenia te Jaspers nazywa szyframi transcendencji, zaś zadaniem metafizyki jest dbanie o to, byśmy nie popadli we wrażenie lub samooszukiwanie się, że sięgnęliśmy do samej transcendencji, na przykład w akcie marzycielstwa o jasnowidzeniu lub w metafizyce. (fragment Wstępu od tłumacza)

Informacje dodatkowe

Ilość stron

248

ISBN

978-83-66941-48-9

Okładka

Okładka twarda

Data wydania

2023

Tłumaczenie

Mirosław Żelazny

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.
Patronat medialny: logo_ptft

Opis

Przegląd treści

Wstęp od tłumacza 3

I. Życie i dzieła 12
Daty życia. – Otoczenie Kanta. – Duchowa droga Kanta. – Wykłady Kanta. – Szczególne wydarzenia. – Dzieła.

II. Droga Kanta do filozofii krytycznej 20
a) Przedkrytyczne pisma: Przeciw pomieszaniu logiki i realnego poznania. – Rozdzielenie matematyki i filozofii. – Marzenia jasnowidzącego.
b) Zwrot od roku 1766: Postawa duchowa Kanta. Antynomie. Przestrzeń i czas. Pytanie o myślenie.
c) Nowe pytanie: Podział podmiotowo-przedmiotowy i początek nowej filozofii.

III. Struktury Kantowskiego rozjaśniania poznania 34
a) Rozdzielenie
b) Zmysłowość, przestrzeń i czas
c) Myślenie: Sądy analityczne i syntetyczne. – Pytanie: jak możliwe są sądy syntetyczne a priori? – Myślenie w spostrzeganiu. – Czym jest myślenie?
d) Wyprowadzanie kategorii z sądów
e) Dwa pnie: Dwojakie a priori. – Jedność obydwu pni. – Dwoistość jako dualizm w krzyżowaniu się. – Granice wywodzenia. – To nie dualistyczna filozofia.
f) Wyjście od świadomości zamiast z bytu: 1. Byt i świadomość. – 2. Od czego mamy wychodzić w przestrzeń myślenia, poza którą myśląc nie wychodzimy? – 3. Proces sądowy. – 4. Pojęcie podmiotu. – 5. Spojrzenie wstecz i perspektywa.
g) Dedukcja transcendentalna: 1. „Dedukcja”. – 2. Podstawowa myśl w formie alternatywnej argumentacji. – 3. Wyraźnie ograniczony temat i faktyczny zasięg.
h) Analiza metody Kanta przy rozjaśnieniu źródła w nieprzedmiotowości
Wprowadzenie: Metoda transcendentalna
1. Cztery główne wątki ruchu myślowego: psychologiczny, logiczny, metodologiczny, metafizyczny. – Błędne rozumienie z powodu wyizolowania jednego wątku. – Skok.
2. Znaczenie tautologii, błędnego koła, sprzeczności: Przykłady faktycznych Kantowskich sprzeczności, błędnych kół i tautologii. – Przykłady wyraźnej Kantowskiej świadomości tego stanu rzeczy. – O filozoficznym znaczeniu tych form klęski intelektu.
3. Metoda fenomenologiczna, konstruująca, argumentująca.
i) Antynomie: Metoda odkrywania. – Przykład pewnego dowodu. – 1. Źródło antynomii. – 2. Rozwiązanie antynomii. – 3. Znaczenie rozwiązania dla rodzaju myślenia i świadomości bytu.
k) Intellectus archetypus
l) Przegląd i zestawienie

IV. Struktury rozumu we wszystkich jego formach 82
Wprowadzenie
a) Idee
1. Negacja przedmiotu idei.
2. Pozytywne znaczenie idei: Podstawowe zasady regulatywne. – Znaczenie metodologiczne, psychologiczne, przedmiotowe. – Podsumowanie.
3. Życie: Pojęcie celu. – Organizm. – Badanie biologiczne. – Życie idei.
4. Refleksywna władza sądzenia: a) Zgodność przyrody z naszymi zdolnościami poznawczymi i istnieniem celów natury. – b) Determinująca i refleksywna władza sądzenia. – c) Zakres przypadkowości. – d) Rozumienie naszego rozdwojonego sposobu poznania w kontraście do intellectus archetypus.
b) Działanie moralne
1. Imperatyw kategoryczny.
2. Sprawdzanie czynu moralnego.
3. Punkt wyjścia od tego, co psychologiczne.
4. Szczęście.
5. Krytyka Kantowskiego „formalizmu”: a) Nauka Kanta o formie i materiale moralności. – b) Pytanie o źródło etosu. – c) Powszechna forma i dziejowa treść. – d) Etyka postaw, etyka konsekwencji, etyka odpowiedzialności.
6. Wolność: a) Rozwiązanie antynomii konieczności i wolności. – b) Wolność jest niedoświadczalna. – c) Wolność można uratować tylko przez wgląd w zjawiskowy charakter wszelkiego poznawalnego istnienia. – d) Fałszywe sposoby uczynienia wolności pojmowalną. – e) Wielowymiarowość wolności.
c) Oglądanie piękna
1. Sąd smaku i sąd logiczny. – 2. Wolna gra mocy poznawczych. – 3. Ważność sądu smaku. – 4. Nadzmysłowość sądu smaku. – 5. Idea estetyczna. – 6. Geniusz. – 7. Jedność przyrody i wolności. – 8. Ograniczenie pojęcia geniuszu. – 9. Piękno i moralność.
d) Kantowska filozofia rozjaśniania tego, co nadzmysłowe
Wprowadzenie: Myślenie intelektualne i wychodzenie ponad nie. – 1. Wiara rozumowa. – 2. Interpretacja religijnych dogmatów „wewnątrz granic samego rozumu”. – 3. Wszechświat.

V. Kantowski rozum 136
a) Rewolucja rodzaju myślenia
1. Droga Kanta. – 2. Rewolucja sposobu myślenia w moralności. – 3. Co ma być osiągnięte na drodze.
b) Rozległość przestrzeni pytań Kantowskich
Cztery pytania. – Sens pytania filozoficznego.
c) Sceptycyzm Kanta i jego nabywanie ważności (obiektywności)
d) Negatywne i pozytywne znaczenie filozofowania
e) Skończoność człowieka i granice rozumu
1. Skończoność człowieka. – 2. Granice rozumu: a) Niemożność wywiedzenia podstawowych zdolności. – b) Niepojmowalność wolności. – c) Niepojmowalność odwracania się od radykalnego zła. – d) Za i przeciw rozumowi.

VI. Polityka i dzieje 156
Wprowadzenie: Kant jako myśliciel polityczny
a) Podstawowe przemyślenia
1. Szary obraz dziejów. – 2. Antynomie wszelkich społeczności ludzkich. – 3. Podstawowe pytanie. – 4. Natura i wolność. – 5. Ograniczenie aspektu dziejowego: a) Postęp. – b) Nasza pozycja i pozycja Opatrzności. – c) Cel ostateczny i cel końcowy.
b) Idea społeczeństwa obywatelskiego
1. Ustrój „republikański”. – 2. Szczęście i prawo. – 3. „Prawo do sprzeciwu” ani tyrania nie zawierają w sobie żadnego prawa. – 4. Wojna i pokój. – 5. Znaczenie poglądu filozofii dziejów dla działania.
c) Droga Oświecenia
1. Rola filozofii: a) „Nigdy nie można uczyć filozofii, co najwyżej filozofowania”. – b) Filozofia jako „pojęcie szkolne” i „pojęcie światowe”. – c) Nauczanie mądrości. – d) Krytyczna negacja i swoboda pozytywności. – e) Idealny nauczyciel. – 2. Jawność.
d) Epoka Kanta
1. Obecna epoka nie jest oświecona, lecz jest epoką Oświecenia. – 2. Epoka absolutyzmu. – 3. Epoka, jeszcze barbarzyńska, zmierza do punktu zwrotnego. – 4. Zwrot dzięki oświeconemu władcy i dzięki Rewolucji Francuskiej. – 5. Możliwość przepowiadania przyszłości.
e) Polityczny sposób myślenia Kanta
1. Paradoksy przymuszającego zamiaru przyrody i wolnego działania. – 2. Wiara w człowieka. – 3. Granice. – 4. Podstawowe tezy Kantowskiego politycznego rodzaju myślenia. – 5. Doświadczenie i bezwarunkowość. – 6. Ugruntowanie politycznego rodzaju myślenia w myśleniu filozoficznym.
f) Zarzuty
1. Sprzeczności. – 2. Polityczna wiara Kanta.
g) Porównania
Lessing. Hegel. Marks. Kierkegaard.

VII. Krytyka Kanta 208
Wprowadzenie: Wrogowie Kanta: Cztery przykłady krytyki nieproduktywnej, gdyż wynikającej z radykalnego niezrozumienia. – Drugi rodzaj krytyki: idealiści. Przykład: Fichte.
Próba produktywnej krytyki na podstawie zestrojenia z Kantem: trzy stanowiska do krytycznej dyskusji.
a) Charakter naukowy
b) Droga do „doktryny”
1. Propedeutyka i doktryna. Rozczłonkowanie od strony a priori. – 2. Historyczna sytuacja daremności tego kierunku Kantowskich usiłowań. – 3. W pierwszym rozczłonkowaniu obecne już a posteriori, tak jak w ostatnim konkretnym poznaniu obecne a priori. – 4. Gdzie leży punkt wyjścia do krytyki usiłowań doktrynalnych. – 5. Przykłady sensu prawdziwych wypowiedzi Kanta o przyrodzie. – 6. Zestawienie. – 7. Porównanie z Heglem.
c) Wymaganie systemu
1. Kantowska idea członowej budowy. – 2. Jak Kant rozwija sys­tem i systematykę. – 3. System i idea.
d) Granice filozofii Kantowskiej
Wprowadzenie: Siła i granice tego, co formalne. – 1. Dzieje. – 2. „Ja myślę”. – 3. Miłość. – 4. Pesymizm. – 5. Dwuznaczność czasowości.
e) Sposób myślenia Kanta
Motywy. – Ujęcie wewnętrzne. – Hołd Schellinga.
f) O interpretacji Kanta

VIII. Historyczna pozycja Kanta, oddziaływanie i znaczenie we współczesności 235
1. Oświecenie. – 2. Idealizm niemiecki. – 3. Neokantyzm. – 4. Obecne położenie.

Indeks osób 241

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Pobierz PDF

Polecamy również