Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamin procedur wydawniczych

Regulamin procedur wydawniczych
w Wydawnictwie Marek Derewiecki

  1. Wydawnictwo Marek Derewiecki (dalej WMD) w trosce o przejrzystość procesu wydawniczego oraz z dbałości o merytoryczną jakość wydawanych publikacji naukowych sporządziło Regulamin kwalifikowania i zatwierdzania do edycji tekstów naukowych.
  2. Wydawnictwo Marek Derewiecki publikuje prace naukowe i popularnonaukowe z dziedziny szeroko pojętej humanistyki należące do Autorów z różnych ośrodków naukowych kraju i zagranicy, a także przekłady książek prezentujących wysoki poziom merytoryczny oraz teksty autorów starożytnych i średniowiecznych, wydawane w oryginale.
  3. Publikacje przypisane są do pięciu naukowych serii:
   • Biblioteka Europejska – fundamentalne dzieła myśli europejskiej, głównie filozoficznej;
   • Ad fontes – dwujęzyczna edycja klasycznych tekstów greckich i łacińskich oraz ich polskich przekładów;
   • Daimonion – przypisana najnowszym osiągnięciom i kierunkom w dziedzinie nauk humanistycznych;
   • Biblioteka Historyczna – dedykowana syntezom i monografiom historycznym;
   • Biblioteka Klasyków Antropologii – zorientowana na klasyczne teksty z antropologii i etnologii.

Wymienione serie wyznaczają zakres zainteresowań merytorycznych i obszar aktywności edytorskiej WMD. Wydawca nie wyklucza poszerzenia swojej działalności, a także tworzenia nowych serii tematycznych.

 1. Wydawnictwo Marek Derewiecki zapewnia:
  • opiekę edytorską dla każdego tytułu, sprawowaną przez zawodowego redaktora prowadzącego,
  • bezpośrednią współpracę z Autorem podczas pracy nad tekstem i szatą graficzną publikacji,
  • rzetelne opracowanie językowo-stylistyczne, w tym korektę w językach obcych (języki angielski, francuski, niemiecki oraz łacina i greka) na każdym etapie pracy nad książką, ponadto opracowanie edytorskie, techniczne, typograficzne oraz graficzne każdej pozycji naukowej,
  • profesjonalny komputerowy skład i łamanie,
  • kontrolę jakości druku i oprawy w drukarni,
  • przygotowanie plików w formatach pdf i e-book.
 2. Odpowiedzialnym za kontakt z Autorami, redaktorami oraz innymi osobami pracującymi nad tekstami jest Marek Derewiecki: e-mail: wydawnictwo@derewiecki.pl, tel. 603931606, 33 8454149.
 3. Każda naukowa publikacja, zakwalifikowana do planu wydawniczego, musi posiadać pozytywną, przynajmniej jedną, recenzję wydawniczą. W sytuacji kiedy praca nie posiada recenzji, Wydawnictwo występuje do odpowiedniego pracownika naukowego z prośbą o jej napisanie. Strony ustalą między sobą, kto poniesie koszt napisania recenzji. WMD może także wystąpić o sporządzenie recenzji na potrzeby wewnątrzwydawnicze.
 4. W przypadku tłumaczeń Wydawca zobowiązuje się, przed podpisaniem umowy wydawniczej z Autorem, nabyć prawa licencyjne do polskiego wydania dzieła.
 5. Każda publikacja składana w Wydawnictwie powinna posiadać niezależne od WMD finansowanie. W wyjątkowych przypadkach wydawca może podjąć decyzję o sfinansowaniu częściowo lub w całości publikacji z własnych środków.
 6. Po oświadczeniu Wydawcy, o gotowości rozpoczęcia procesu wydawniczego (wydanej na podstawie pozytywnej oceny Kolegium Redakcyjnego danej serii, tekstu przesłanego drogą elektroniczną) następuje oszacowanie kosztów wydania.
 7. Przed podpisaniem umowy wydawniczej (licencyjnej) z Autorem Wydawca przedstawi kalkulację, którą Autor zobowiązany jest zaakceptować.
 8. Kalkulacja wydawnicza zawiera następujące dane:
  • autor/redaktor,
  • tytuł publikacji,
  • objętość w arkuszach wydawniczych,
  • nakład całkowity,
  • nakład handlowy,
  • cena katalogowa/ cena zbytu,
  • format,
  • rodzaj oprawy/ rodzaj i gramatura papieru,
  • termin wydania,
  • koszt licencji za prawa autorskie do tekstów i ilustracji (dotyczy szczególnie tłumaczeń),
  • honorarium autorskie,
  • koszt recenzji wydawniczych,
  • redakcja naukowa i literacka,
  • redakcja wydawnicza (adiustacja)
  • wykonanie i obróbka materiału ilustracyjnego,
  • opracowanie indeksów,
  • opracowanie przypisów i bibliografii,
  • redakcja techniczna i typograficzna,
  • korekta przed łamaniem, korekta po łamaniu, korekta rewizyjna,
  • opracowanie graficzne i projekt okładki,
  • tłumaczenie streszczenia,
  • skład tekstu i łamanie,
  • przygotowanie do druki i wykonanie e-booka,
  • druk i oprawa,
  • koszty ogólnowydawnicze (10%-15% kosztów ogólnych),
  • koszt dystrybucji,
  • koszt reklamy i marketingu,
  • planowany koszt 1 arkusza wydawniczego,
  • planowany koszt 1 egzemplarza publikacji,
 9. Po uzgodnieniu rozkładu kosztów wydawniczych – część ich może pokryć Wydawca, zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu – następuje podpisanie umowy licencyjnej (wydawniczej) z Autorem.
 10. WMD preferuje umowy wyłącznie w wersji papierowej. Umowa powinna zawierać:
  • nazwy i dane adresowe stron,
  • tytuł publikacji (dzieła),
  • oświadczenie Autora, że tekst nie narusza praw autorskich osób trzecich, a materiał ilustracyjny, tabele, schematy, wykresy itp. został pozyskany z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa; przywołane w pracy fragmenty wcześniej publikowanych tekstów posiadają zgody ich wydawców na wykorzystanie,
  • terminy dostarczenia przez Autora ostatecznej wersji dzieła oraz termin wydania publikacji przez wydawcę,
  • kalkulację, jako załącznik do umowy,
  • określenie uprawnień WMD w zakresie dysponowania prawami licencyjnymi, np. prawem do wydania e-booka, ewentualnym prawem do odsprzedaży tych praw osobom trzecim, określenie terminu końcowego dysponowania przekazaną licencją wydawniczą,
  • zasady przekazania WMD, przez Autora lub instytucję dysponującą jego grantem, środków finansowych na publikację dzieła,
  • zastrzeżenia prawne wynikające dla obu stron w razie naruszenia ustaleń niniejszej umowy,
  • zasady postępowania w razie niewywiązania się z umowy oraz konsekwencje prawne i finansowe obowiązujące strony,
  • podpisy odręczne stron umowy.
 11. Publikację przeznaczoną do wydania Autor ma obowiązek dostarczyć w formie pliku elektronicznego. Powinna zawierać:
  • stronę tytułową,
  • informacje niezbędne na stronę redakcyjną, np. podstawa przekładu, osoby współpracujące, instytucje wspierające, numer grantu itp.
  • spis treści,
  • wykaz skrótów użytych w publikacji,
  • wstęp/ wprowadzenie/ słowo wstępne itp.,
  • tekst zasadniczy opatrzony przypisami i komentarzami,
  • materiał ilustracyjny (opcjonalnie),
  • aneksy (opcjonalnie),
  • bibliografię,
  • słownik terminów (opcjonalnie),
  • indeksy,
  • spis ilustracji/ tabel/ schematów/ wykresów itp. (opcjonalnie),
  • streszczenie w języku obcym.
 12. Wymagania techniczne składanej w WMD publikacji:
  • plik tekstowy w formacie rtf lub doc (docx) z uwzględnieniem specjalnych fontów zastosowanych przez Autora,
  • ujednolicony typograficznie zapis tytułów, rozdziałów, przypisów (szczególnie bibliograficznych), cytatów, komentarzy i bibliografii,
  • paginacja stron ciągła i ujednolicona,
  • materiał ilustracyjny dobrej jakości (prawidłowa rozdzielczość, zwłaszcza fotografii, minimum 300 dpi), ujednolicone i kompletne opisy, każda ilustracja w oddzielnym pliku, odpowiednio oznaczonym,
  • w przypadku braku gotowych plików ilustracji, Wydawnictwo może wykonać odpowiednie skany na podstawie dostarczonych przez Autora reprodukcji lub plików pdf, jpg.,
  • rysunki, wykresy, tabele, schematy powinny być dostarczone w edytowalnym programie, w celu ich dostosowania do wymogów edycji,
  • opisy bibliograficzne oraz bibliografia w ujednoliconej formie i zastosowane konsekwentnie.
 13. Niektóre części publikacji, po uzgodnieniu z Autorem, może przygotować Wydawnictwo, na przykład: spis treści, słownik terminów, indeksy, spis ilustracji czy streszczenie. Wykonanie tych elementów powinna uwzględniać kalkulacja.
 14. Po uzgodnieniu z Autorem i na podstawie dostarczonych przez niego materiałów, Wydawnictwo może wykonać także notki informacyjne dotyczące informacji o książce i jej autorze, notkę do Katalogu wydawnictwa i do księgarni internetowej.
 15. Przebieg procesu wydawniczego:
  • wstępna adiustacja wydawnicza stylistyczna i językowa tekstu i konsultacje redaktora prowadzącego z Autorem na temat koncepcji pracy,
  • w przypadku tłumaczenia, kolacjonowanie przekładu z oryginałem
  • redakcja literacka i naukowa uzgodniona z Autorem
  • wykonanie składu tekstu i łamania oraz wydruku papierowego oraz pliku pdf,
  • pierwsza korekta z uzupełnieniem ewentualnych braków wskazanych przez recenzentów oraz redaktora serii,
  • korekta autorska,
  • wprowadzenie obu korekt i wykonanie drugiego wydruku i wersji w pliku pdf,
  • sczytanie tekstu publikacji przez redaktora prowadzącego,
  • druga korekta, korekta techniczna i dopracowanie typografii,
  • opracowanie graficzne i wykonanie projektu okładki, wybór tekstu na okładkę,
  • opracowanie indeksów i innych dodatków do pracy,
  • wprowadzenie drugiej korekty i wprowadzenie poprawek do wersji pdf w celu zatwierdzenia tekstu przez Autora,
  • przygotowanie tekstu do druku, redaktor prowadzący przegląda pdf-a,
  • ostatnia korekta i przesłanie pliku do drukarni,
  • przy zatwierdzaniu proofa impozycyjnego środka i proofa okładki do druku następuje ostateczna korekta techniczna,
  • przygotowanie e-booka oraz materiałów promocyjnych
  • druk i oprawa książki.
 16. Ponieważ wydawanie książek naukowych nie jest przedsięwzięciem przynoszącym godziwy dochód, w większości przypadków, honorarium autorskie zostaje wypłacone ze środków nie pochodzących od wydawcy. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie honorarium ze środków finansowych WMD.
 17. Zakończenie procesu wydawniczego następuje po przesłaniu Autorowi egzemplarzy autorskich publikacji.
 18. Chęć wznowienia dzieła lub dodruku wymaga od Wydawcy uzyskania zgody Autora w postaci aneksu do umowy lub oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną.
 19. WMD deklaruje wolę wspierania nauki i kultury polskiej, działa w tym zakresie i traktuje swoją aktywność na zasadzie służby pro publico bono.
 20. W podobny sposób odnosi się do Autorów oraz innych współpracowników i deklaruje zawsze wolę spolegliwej współpracy i poszanowania odrębności i niezależności drugiej osoby. Plany wydawnicze będą układane z uwzględnieniem oczekiwań Autorów i Czytelników.