Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Reguły recenzowania

Reguły recenzowania publikacji naukowych
w Wydawnictwie Marek Derewiecki

 1. Recenzja naukowa powinna być formą spolegliwej współpracy i autokontroli całego środowiska naukowego zmierzającego do wzajemnego doskonalenia umiejętności badawczych oraz poszerzania ludzkiej wiedzy w celu poszukiwania prawdy. Dlatego Wydawnictwo Marek Derewiecki (dalej WMD) rekomenduje metodologicznie krytyczną postawę naukową podczas sporządzania recenzji.
 2. Zgodnie z § 6 Regulaminu procedur wydawniczych WMD każda publikacja naukowa musi posiadać przynajmniej jedną pozytywną recenzję wydawniczą. Na wstępie opinię o dostarczonej monografii wydaje redaktor naukowy lub Komitet Redakcyjny serii. Redaktorzy mają prawo odrzucić tekst. Następnie, w przypadku pozytywnej opinii redaktora naukowego/Komitetu redakcyjnego serii, skompletowaniu materiału autorskiego, wstępnej weryfikacji edytorskiej oraz potwierdzeniu finansowania, WMD kieruje tekst do zrecenzowanie przez odpowiednich specjalistów/pracowników naukowych. Autor może zaproponować osobę recenzenta.
 3. Zgodnie z zasadą rekomendowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Autor/Redaktor/Tłumacz publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Nie może też zaistnieć konflikt interesów pomiędzy Autorem/Redaktorem/Tłumaczem a recenzentami tzn. nie mogą ich łączyć więzi osobiste, podległości zawodowej oraz bezpośrednia współpraca naukowa w okresie minionych dwóch lat.
 4. W przypadku, gdy jedna z dwóch recenzji jest negatywna, WMD ma prawo odmówić publikacji dzieła lub, w niektórych przypadkach, zdecydować o powołaniu trzeciego Recenzenta, którego opinia będzie wiążąca.
 5. Koncepcje badawcze, informacje lub pomysły uzyskane w trakcie pisania recenzji powinny być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane do osiągnięcia pozamerytorycznych korzyści osobistych Recenzenta.
 6. Recenzent ma za zadanie wspierać wydawnictwo w podejmowaniu decyzji redakcyjnych oraz samego Autora/Redaktora dla podniesienia wartości merytorycznej przedłożonej publikacji.
 7. Recenzent musi dotrzymywać terminu dostarczenia recenzji, na podstawie zawartej umowy. W wypadku stwierdzenia niedotrzymania terminu lub nienapisania recenzji, ma obowiązek powiadomienia WMD z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Recenzja nie może zawierać personalnej krytyki Autora/Redaktora, użyte argument powinny nosić charakter wyłącznie naukowy i być uzasadnione, z przywołaniem wiarygodnych źródeł i argumentów. Wszelkie przypadki podobieństwa publikacji recenzowanej z wcześniej opublikowanymi tekstami powinny zostać wskazane.
 9. Recenzje wydawnicze przyjmują formę pisemną oraz muszą zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta o dopuszczeniu publikacji do druku lub jej odrzuceniu.
 10. O wyniku postępowania recenzenckiego Autor/Redaktor/Tłumacz zostaje powiadomiony przez WMD, otrzymuje także kopię recenzji. Autor/Redaktor/Tłumacz jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag recenzentów, w ustalonym terminie oraz usunięcia wskazanych ewidentnych merytorycznych błędów.
 11. Każdy Recenzent, podpisując umowę z WMD na sporządzenie recenzji danej publikacji, wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych personalnych w wydanej publikacji.