Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamin księgarni

Regulamin sklepu internetowego (księgarni internetowej) Wydawnictwa Marek Derewiecki (www.derewiecki.pl)

§ I. Informacje ogólne dotyczące działania księgarni

 1. Sklep internetowy jest własnością Wydawnictwa Marek Derewiecki (dalej WMD), działającego na podstawie Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Kęty, pod numerem 3952, z siedzibą w Kętach, ul. Szkotnia 29a, 32- 650 Kęty, REGON 070792860, NIP 549-112-61-66, tel. 33 8454149; 603931607, poczta e-mail: wydawnictwo@derewiecki.pl. Właściciel bierze pełną odpowiedzialność prawną i cywilną za treści publikowane na stronach sklepu.
 2. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji Czytelnikom na temat zasad i trybu działania księgarni internetowej jest Marek Derewiecki. Informacje można uzyskać codziennie pod adresem e-mail: wydawnictwo@derewiecki.pl lub w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerami telefonów 603931607 oraz 33 8454149. Opłaty za połączenia wg stawek operatorów, jak za połączenia zwykłe.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Czytelnika i właściciela sklepu (WMD). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin księgarni internetowej jest regulacją, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Czytelnik dokonując zakupu w sklepie internetowym WMD, proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Złożenie przez Czytelnika zamówienia jednoznacznie określa, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego zasady. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w języku polskim i angielskim.
 4. Zamówienia można składać drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji listownej, pod adresem: Wydawnictwo Marek Derewiecki, ul. Szkotnia 29a, 32-650 Kęty.
 5. Realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej SA, chyba że Czytelnik zażyczy sobie innego dostawcę, po uiszczeniu należnej opłaty dodatkowej.
 6. Księgarnia sprzedaje wyłącznie książki papierowe wydane przez Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 7. Sprzedaż hurtową książek WMD prowadzi Firma Dystrybucyjna ANTYK, ul. Piastów Śląskich 3/43, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 502637305.
 8. Sprzedażą e-booków, na zlecenie i w imieniu WMD, w ramach odrębnej umowy, zajmuje się firma OSDW Azymut Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-460, ul. Gottlieba Daimlera 2.
 9. Podane ceny książek określone są w PLN, w kwotach brutto (z podatkiem VAT), bez kosztów wysyłki.
 10. Treści publikowane i udostępniane na stronach sklepu przez WMD, jak na przykład zdjęcia, skany, komentarze, recenzje itp. podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi lub podmiotom, z którymi zawarł on odpowiednie umowy. Czytelnik uprawniony jest do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie dozwolone jest wyłącznie na podstawie pisemnej zgody, udzielonej przez WMD, pod rygorem nieważności, a także w granicach obowiązującego prawa autorskiego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.
 11. Szczególne warunki sprzedaży książek – promocje – regulowane będą odrębnie opublikowanymi zasadami, dotyczącymi specjalnej oferty sklepu, obowiązującej w określonym czasie. W przypadku rozbieżności zasad promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają zasady działającej czasowo promocji.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wydania książek z zapowiedzi. Ponieważ wydanie poszczególnych tytułów zależy od wielu czynników niezależnych od WMD. Podane na stronie sklepu terminy wydań poszczególnych tytułów, należy traktować orientacyjnie.

§ II. Zasady sprzedaży książek

 1. Właściciel umożliwia Czytelnikowi złożenie zamówienia w następujący sposób:
  • zamówienia na książki, drogą internetową, można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;
  • Czytelnik dodaje wybraną książkę do koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia, w którym podaje swoje dane adresowe oraz telefon i e-mail (por. § III Ochrona danych osobowych);
  • następnie wybiera sposób zapłaty i dokonuje płatności należnej kwoty;
  • do momentu uruchomienia przez Czytelnika funkcji oznaczonej komunikatem „zamawiam” Czytelnik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do koszyka danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania lub usuwania książek, modyfikacji sposobu płatności, zmiany adresu odbiorcy itp.;
  • Czytelnik składa zamówienie poprzez uruchomienie funkcji oznaczonej komunikatem „zamawiam” oznaczającej, że zamówienie składane przez Czytelnika pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Funkcja, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Czytelnik zaakceptuje niniejszy Regulamin. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Czytelnika wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego;
  • po złożeniu zamówienia Czytelnik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która jednocześnie poświadcza otrzymanie zamówienia przez właściciela;
  • po otrzymaniu wiadomości e-mail, umowę sprzedaży uznaje się za zawartą, stanowi ona również potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Czytelnikiem składane przez właściciela).
 2. Do każdego zamówienia właściciel wystawia Czytelnikowi, jako dowód sprzedaży, paragon fiskalny. Na żądanie Czytelnika właściciel może wystawić fakturę VAT.
 3. Czytelnik może anulować lub zmienić złożone zamówienie, kontaktując się mailowo lub telefonicznie z właścicielem. Odstąpienie całościowe od umowy sprzedaży książek może także nastąpić po dokonaniu zapłaty przez Czytelnika, lecz przed nadaniem przesyłki przez właściciela.
 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia Czytelnik zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych osobowych, adresowych i teleadresowych wymaganych w formularzy zamówienia oraz niezwłocznego aktualizowania tych danych, koniecznych dla prawidłowej realizacji zamówienia przez WMD.
 5. Gwarancją prawidłowej realizacji zamówienia jest przestrzeganie przez Czytelnika zasad uczciwości i rzetelności, postępowanie zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz terminowa zapłata za złożone zamówienie.
 6. Książki sprzedawane są w cenach brutto. W przypadku zamówienia za zaliczeniem pocztowym, do ceny doliczony zostanie koszt przesyłki w wysokości 25 zł. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przesyłki w zależności od zmiany stawek obowiązujących w regulaminie Poczty Polskiej SA.
 7. Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni, do wyczerpania nakładu.
 8. W przypadku wybrania w formularzu zamówienia opcji przedpłaty na konto, koszty przesyłki pokrywa WMD jeśli wartość zamówienia przekroczy kwotę 100,00 zł. Przy zamówieniu nie przekraczającym 100,00 zł., automatycznie nalicza się koszt przesyłki w wysokości 15,00 zł.
 9. Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizowania cen zamieszczonych na stronie sklepu. Ceny w zamówieniu złożonym przez Czytelnika przed wprowadzeniem zmian (dodatkowych promocji) pozostają dla Czytelnika wiążące.
 10. Ceny książek na stronach sklepu:
  • zawierają wszelkie należne cła i podatki;
  • nie zawierają kosztów przesyłki (z wyłączeniem zamówień za zaliczeniem pocztowym);
  • ceny książek na dokumencie sprzedaży nie zawierają kosztów przesyłki;
  • właściciel może, w okresie trwania promocji, określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka będzie darmowa lub okresowo obniżona;
  • koszt przesyłki jest prezentowany na formularzy zamówienia, przy wyborze sposobu dostawy i uzależniony będzie od wartości zamówienia oraz sposobu zapłaty;
  • suma do zapłaty może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy, regulowany specjalnymi zasadami promocji;
  • zasady promocji określi odrębny Regulamin;
  • promocje trwają w ograniczonym czasie a obowiązujące ceny nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej, oraz mogą obejmować ograniczoną liczbę książek.
 11. Zapłatę Czytelnik może uiścić w następujący sposób:
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zaprezentowanego na stronie sklepu, w systemie Dotpay lub przelewem elektronicznym na konto właściciela;
  • przy odbiorze, za zaliczeniem pocztowym;
  • termin płatności za zamówione książki w przypadku wyboru sposobu płatności, maksymalnie wynosi 3 dni od złożenia zamówienia. Brak zapłaty w określonym terminie równoznaczne jest z anulowaniem zamówienia przez właściciela;
  • w przypadku zapłaty dokonanej przez Czytelnika kartą płatniczą lub przelewem, zwrot należności z tytułu anulowania zamówienia, nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. Dotyczy to także płatności za zaliczeniem pocztowym;
  • termin zwrotu obowiązujący właściciela, nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych;
  • zwrot należności może odbyć się w postaci bezgotówkowej, w formie zaakceptowanych przez Czytelnika do przyjęcia książek.
 12. Właściciel zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby czas dostawy nie przekroczył 14 dni roboczych, od chwili złożenia przez Czytelnika zmówienia. Zamówienia będą realizowane do wyczerpania nakładów w magazynie. W okresie wakacji lub ferii czas dostawy może zostać przedłużony. W tym przypadku na stronie sklepu powinna zostać opublikowana stosowna informacja. Zmówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. W przypadku realizacji zamówień zagranicznych, Czytelnik po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do zapłaty z góry wraz z uiszczeniem opłaty za przesyłkę. Koszt przesyłki zostanie podany Czytelnikowi w mailu.
 13. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Czytelnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia w okresie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 14. Czytelnik ma obowiązek zwrócenia książek w takim stanie, w jakim je otrzymał od właściciela, w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od złożonego zamówienia. Koszt zwrotu pokrywa Czytelnik w zakresie obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego. Zwroty należy kierować na adres siedziby właściciela, uwidocznionym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 15. W przypadku zwrotu książek uszkodzonych z winy Czytelnika, na skutek niewłaściwego opakowania na czas transportu lub innych przyczyn zależnych od Czytelnika, właściciel ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.
 16. Książki sprzedawane na stronach sklepu posiadają gwarancję jakości WMD, z zastrzeżeniem pkt. 18 niniejszego Regulaminu. Nie dotyczy to książek oferowanych w trakcie promocji. Roszczenia z tytułu rękojmi zgłoszone przez Czytelnika, właściciel ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dni.
 17. Czytelnik ma prawo do złożenia reklamacji ze względu na wady książek otrzymanych w ramach zamówienia w sklepie internetowym WMD. Reklamację można składać w każdym czasie, bez względu na okres, który minął od złożenia zamówienia. Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Skutkiem reklamacji Czytelnik powinien otrzymać książkę bez wad lub zwrot należności poniesionych w związku ze złożeniem zamówienia.
 18. Książki wydane przed rokiem 2010, ze względu na długi okres ich dystrybuowania, mogą posiadać niewielkie uszkodzenia lub zabrudzenia.

§ III. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel, tj. Wydawnictwo Marek Derewiecki, posiadające Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Gminy Kęty, pod numerem 3952, z siedzibą w Kętach, ul. Szkotnia 29a, 32- 650 Kęty, REGON 070792860, NIP 549-112-61-66, tel. 33 8454149; 603931607, poczta e-mail: wydawnictwo@derewiecki.pl.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez WMD książek lub w celach marketingu towarów i usług własnych, stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes podmiotu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Czytelnik wyrazi stosowną zgodę.
 3. Administrator odpowiada prawnie za bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom WMD. W innych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej zgody Czytelnika na udostępnienie.
 4. Czytelnik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W przypadku cofnięcia zgody, żądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu czy skorzystania z innych uprawnień, należy zgłosić administratorowi, w podanych w pkt. 1 niniejszego Regulaminu danych adresowych.

§ IV. Postanowienia końcowe

 1. Prawem obowiązującym strony, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami rozstrzygającymi spory, sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela.
 2. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego WMD wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2019 roku i jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej, pod adresem: www.derewiecki.pl.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn:
  • zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie treści cyfrowych, regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • konieczność dostosowania działalności księgarni do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej;
  • orzeczenia sądowego wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki właściciela i Czytelników;
  • zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  • zmiana zakresu lub zasad sprzedaży poprzez zmianę lub modyfikację dotychczasowych zasad funkcjonowania księgarni.
 4. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, właściciel udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz adres właściciela e-mail: wydawnictwo@derewiecki.pl.
 6. Czytelnik jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 7. Czytelnik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami oraz innych uprawnionych w tym zakresie instytucji.
 8. Właściciel deklaruje wolę polubownego załatwiania sporów z Czytelnikami – na każdym etapie zaawansowania sporu – na zasadzie wzajemnego poszanowania, życzliwości i ogólnoludzkich zasad moralnych. Każde odwołanie Czytelnika do instytucji rozstrzygających instytucjonalnie spory prawne, będzie traktowane przez WMD jako porażka zasad wzajemnego poszanowania współżycia społecznego.

Do pobrania:

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz zgłoszenia reklamacji
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta