Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zasady etyki wydawniczej

Zasady etyki wydawniczej w Wydawnictwie Marek Derewiecki

 1. Wydawnictwo Marek Derewiecki (dalej WMD) w celu przestrzegania etyki publikacji naukowych opracowało zasady postępowania zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics) – pobierz plik. Publikacje zgłoszone do wydawnictwa zostaną zweryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej, zgodnie z posiadaną wiedzą zespołu redakcyjnego Wydawnictwa, przy wykorzystaniu programu antyplagiatowego „Rapidus – System Antyplagiatowy”. Wszystkie strony zaangażowane w proces wydawniczy obowiązują zasady naukowej bezstronności, uczciwości i rzetelności.
 2. Autorzy/Redaktorzy przekazują do WMD wyłącznie oryginalne prace. Zobowiązani są upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty cytowanych publikacji zostały w nich w prawidłowy sposób przytoczone lub wymienione.
 3. Autorzy/Redaktorzy informujący o wynikach oryginalnych badań powinni przedstawić merytoryczne i metodologiczne uzasadnienie wykonanych prac oraz wykazać ich znaczenie. Podstawowe dane powinny zostać obiektywnie przedstawione w nadesłanym tekście. Tendencyjna interpretacja badań, dobór źródeł i literatury w celu udowodnienia nieprawdziwej tezy są dyskwalifikujące dla publikacji. Świadome podawanie całkowicie lub częściowo nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne i zostanie potraktowane jako próbę fałszowania wyników badań, co skutkuje odrzuceniem publikacji.
 4. Autor/Redaktor nie powinien publikować prac opisujących te same badania w więcej niż jednej publikacji. Równoległe złożenie tego samego tekstu do innego wydawnictwa jest nieetyczne i nieakceptowalne, zwłaszcza że każda umowa licencyjna gwarantuje WMD wyłączność.
 5. W przypadku prac zbiorowych autorstwo powinno zostać przypisane jedynie osobom, które wniosły znaczący wkład w koncepcję oraz realizację projektu, a także w interpretację wyników badań. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład w powstanie publikacji, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Osoby, które uczestniczyły w drobnych aspektach projektu badawczego, powinny zostać wymienione we Wstępie do publikacji, na przykład w formie podziękowań. Autor/Redaktor powinien się upewnić, że wszyscy współautorzy zostali umieszczeni na liście autorów oraz że wśród współautorów nie ma osób nieuprawnionych. Ponadto współautorzy powinni zapoznać się z ostateczną wersją publikacji, zaakceptować ją i wyrazić zgodę na przesłanie tekstu do druku.
 6. Autorzy/Redaktorzy publikacji powinni ujawnić finansowe lub inne konflikty interesów, które mogłyby wpłynąć na rezultaty badań bądź ich interpretację. Źródła finansowania badań, których efektem jest publikacja, muszą być przejrzyste i w całości ujawnione.
 7. Jeżeli Autor/Redaktor odkryje znaczące błędy, nieścisłości lub konieczność wniesienia istotnych uzupełnień w publikowanej pracy, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym WMD i współpracować z nim w celu wycofania tekstu bądź opublikowania odpowiedniej erraty.
 8. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, WMD wprowadza procedury zabezpieczające przed nierzetelnymi praktykami naukowymi, do których należy ghostwriting (ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania publikacji) i guest authorship (wymienianie jako Autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do napisania publikacji lub nie wniosły w nią własnego wkładu).
 9. Autor/Redaktor jest zobowiązany do podania informacji o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania publikacji. Należy podawać wszystkich współautorów publikacji, z ich afiliacją oraz informacje, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji.
 10. Należy także podać (na stronie redakcyjnej) informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty, dotacje fundacji, stowarzyszeń, osób prywatnych lub instytucji komercyjnych. Odpowiedzialność za zgodne z prawdą podanie informacji, o których mowa, spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do wydawnictwa. WMD nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Autora/Redaktora.
 11. WMD kieruje się w swojej działalności przestrzeganiem zasad moralności chrześcijańskiej, dlatego gwarantuje Autorom/Redaktorom/Recenzentom wyłącznie merytoryczne kryteria oceny doboru publikacji oraz osób współpracujących.
 12. W stosunku do otrzymanych propozycji wydawniczych WMD obowiązuje poufność i dyskrecja, to znaczy nieujawnianie treści publikacji niepowołanym osobom trzecim, dotyczy to także korespondencji, a tym bardziej negocjowanych warunków umowy licencyjnej.
 13. Niepublikowane materiały, zawarte w nadesłanych tekstach, nie mogą być używane przez WMD, bez pisemnej zgody Autora/Redaktora.
 14. WMD podejmując decyzję o publikacji ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.